Skip to Main Content Imagen con enlace a nueva ventana
Biblioteca UV

Investigació social: Inici

Guia específica d'Investigació social

undefined Investigació social: mètode empíric de treball utilitzat a l’àrea de les ciències socials, que consisteix en comprovar la veracitat de teories i hipòtesis i de fomentar el desenvolupament d’una teoria mitjançant l’anàlisi de fets socials.
(Font: MiEnciclo

Investigació social en la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians

Quan cerquem un llibre en el catàleg Trobes, es facilita la ubicació del mateix mitjançant al codi escrit al llom del llibre. Pots trobar llibres sobre "Investigació social" amb les matèries "investigació social" o tambè Ciències socials - Investigació".  També podeu concretar-la utilitzant els filtres a l'esquerra de la pantalla de resultats. Mitjançant al codi escrit al llom del llibre trobaràs resultats amb la signatura 303

Les monografies de recerca estan ubicades a la planta 0Baix Nord i els manuals a la planta -1 Sud.

CDU-Investigacio-social-Alzado

Baròmetres, estudis d’opinió i enquestes

Empreses demoscòpiques

Associacions i altres organismes

Observatoris

Informes OADIS (Oficina de Atención a la Discapacidad)

La OADIS realitza funcions d'assessorament, anàlisi i estudi de les queixes i consultes posades en el seu coneixement, a tota persona amb discapacitat que manifeste haver estat objecte de discriminació. Els informes de la OADIS no són preceptius ni vinculants, i contra els mateixos no es pot interposar cap recurs administratiu.

Observatorio de la Infancia

Grup de treball creat per Acord de Consell de Ministres en 1.999, d'acord amb la Llei 6/1997. Es sustenta en un sistema d'informació centralitzat i compartit amb capacitat per vigilar i fer seguiment de l'benestar i qualitat de vida de la població infantil i de les polítiques públiques que afecten la infància en relació al seu desenvolupament, implantació i efectes de les mateixes en aquesta població.

Observatorio de la Inmigración

Informació estadística que la Secretaria General d'Immigració i Emigració posa a disposició de les administracions públiques, els experts, les entitats i els ciutadans. Ofereix una selecció de les principals estadístiques en el camp de la Immigració amb l'objectiu de donar una visió global de l'fenomen de la immigració a Espanya

OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia). Informes RAXEN

Adscrit a la Direcció General d'Integració i Atenció Humanitària de la Secretaria General d'Immigració i Emigració. Recull i analitza la informació sobre racisme i xenofòbia per al coneixement de la situació i de les seves perspectives d'evolució, a través de la posada en marxa d'una xarxa d'informació

Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal

És una unitat tècnica que analitza la situació i les tendències de mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interès per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen en el mateix.

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA)

Realitza i coordina, al territori espanyol, les activitats de recollida i anàlisi de dades i de difusió de la informació, tant de caràcter estadístic com epidemiològic, sobre el consum de drogues i sobre altres addiccions, definint, a aquests efectes, indicadors i criteris , sense perjudici de les competències que en els seus respectius àmbits territorials puguin exercir les comunitats autònomes sobre la matèria, d'acord amb els seus Estatuts d'Autonomia

Observatorio Estatal de la Discapacidad

És un instrument tècnic a l'servei de les persones amb discapacitat i de la resta de ciutadans. Posen al servei de la ciutadania, les administracions públiques, la Universitat i el Tercer Sector, la recopilació, sistematització, actualització, generació i difusió d'informació relacionada amb l'àmbit de la discapacitat.

Observatorio Instituto de la Juventud

L'Institut de la Joventut és un organisme públic, adscrit a l'Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, l'activitat principal es dirigeix a promoure actuacions en benefici dels i les joves. L'Observatori Pretén ser un òrgan tècnic d'anàlisi i diagnòstic de la situació dels i les joves en el nostre país i de suport a la formulació d'iniciatives, programes i polítiques de joventut.

ODISMET (Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España)

La Fundació ONCE i Insereix Ocupació, en el context de la gestió de el Programa Operatiu de Lluita contra la Discriminació, cofinançat pel Fons Social Europeu i la Fundació ONCE, ha creat l'Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball a Espanya, que proporciona accés als principals indicadors relacionats amb la integració de les persones amb discapacitat en el mercat de treball, així com a altres productes i anàlisis complementàries.

Global Health Observatory Data (OMS)

Les pàgines temàtiques de l'Observatori mundial de la salut abasten les prioritats en matèria de salut mundial. Les dades estan organitzats per poder fer el seguiment dels progressos cap a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en particular els indicadors sobre la situació sanitària per supervisar els progressos cap a l'objectiu general de salut

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.