Skip to Main Content
 

Manuel Sanchis Guarner i la llengua dels valencians: ciència, compromís i diàleg: Bibliografia

Sanchis Guarner, M. (1930a). Don Joseph Camarón y Boronat. Un buen pintor del XVIII. Notas para su biografía [Article].
Sanchis Guarner, M. (1930b). [Gramàtica valenciana] (F. de B. Moll, Ed.) [Book]. Torre. Sanchis Guarner, M. (1951). Calendari de refranys [Book]. Barcino.
Sanchis Guarner, M. (1952a). El arte del vidrio en Mallorca [Book]. Talleres Mosén Alcover. Sanchis Guarner, M. (1952b). Els vents segons la cultura popular [Book]. Barcino.
Sanchis Guarner, M. (1953a). La cartografía lingüística en la actualidad y el atlas de la Península Ibérica [Book]. Instituto Miguel de Cervantes.
Sanchis Guarner, M. (1953b). València visigòtica: assaig de síntesi [Book]. Torre. Sanchis Guarner, M. (1955). Els molins de vent de Mallorca [Book]. Barcino.
Sanchis Guarner, M. (1956a). El cant de la Sibil·la: antiga cerimònia nadalenca [Book]. Institución Alfonso el Magnánimo.
Sanchis Guarner, M. (1956b). Factores históricos de los dialectos catalanes [Book]. [Patronato Marcelino Menéndez Pelayo].
Sanchis Guarner, M. (1957). Les barraques valencianes [Book]. Barcino.
Sanchis Guarner, M. (1958). Introducción a la historia lingüística de Valencia (R. Menéndez Pidal, Ed.) [Book]. Institución Alfonso el Magnánimo.
Sanchis Guarner, M. (1960). La llengua dels valencians: assaig de divulgació novament redactat [Book]. [s.n.].
Sanchis Guarner, M. (1961). Els parlars romànics de València i Mallorca anteriors a la Reconquista (2a ed. amb esmene...) [Book]. Institución Alfonso el Magnánimo.
Sanchis Guarner, M. (1962). Els moros valencians i el Cid: literatura, historisme i historicisme :
discurs per a l’ingrés en el Centre de Cultura Valenciana [Book]. [s.n.].
Sanchis Guarner, M. (1963a). Els valencians i la llengua autòctona durant els segles XVI, XVII i XVIII [Book]. Institución Alfonso el Magnánimo.
Sanchis Guarner, M. (1963b). Un resumen de la historia del teatro en Valencia [Book]. [s.n.]. Sanchis Guarner, M. (1964). La frontera lingüística en las provincias de Alicante y Murcia: estudio
histórico-cultural [Dissertation]. Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía y Letras. Sanchis Guarner, M. (1966a). Als reverends senyors Rectors [Book]. Grup Castellonenc d’Estudis. Sanchis Guarner, M. (1966b).
Contribució al Nomenclàtor Geogràfic del País Valencià [Book]. [Institut d’Estudis Catalans].
Sanchis Guarner, M. (1966c). Dos dominics coetanis en les antípodes literàries : Antoni Canals i
Sant Vicent Ferrer [Book]. [s.n.].
Sanchis Guarner, M. (1966d). Noticia del dialecto de Énguera y la Canal de Navarrés (Prov. de Valencia) [Book]. [s.n.].
Sanchis Guarner, M. (1967). Las hablas del Alto Mijares y de Fanzara (provincia de Castellón) [Book]. [s.n.].
Sanchis Guarner, M. (1968). Les generacions literàries en la Renaixença Valenciana: conferència
pronunciada amb motiu de la clausura dels cursos de llengua i literatura valenciana de Lo Rat Penat el dia 8 de juny de 1967 [Book]. Lo Rat Penat.
Sanchis Guarner, M. (1972a). El Regne de Valencia en el segle XVII vist pels viatgers estrangers : discurs pronunciat en la solemne apertura del curs 1969 - 1970 del Centre de Cultura Valenciana celebrada el dia 15 de nouembre de 1969 [Book]. Centro de Cultura Valenciana.
Sanchis Guarner, M. (1972b). La llengua dels valencians (4a ed.) [Book]. Eliseu Climent.
Sanchis Guarner, M. (1972c). Per a una caracterització valenciana: discurs de mantenededor dels Jocs Florals de València, 30 de juliol de 1971 [Book]. Ajuntament de València.
Sanchis Guarner, M. (1973). Cançoneret valencià de Nadal (M. Sanchis Guarner, Ed.; 2a ed. molt augm.) [Book]. Gorg.
Sanchis Guarner, M. (1973a). Aspecte urbà de València al segle XVI [Book]. [s.n.].
Sanchis Guarner, M. (1973b). Estudi preliminar a l’edició de Sermons de Quaresma de San Vicent Ferrer [Book]. Albatros.
Sanchis Guarner, M. (1973c). La frontera lingüística en las provincias de Alicante y Murcia [Article].
Sanchis Guarner, M. (1973d). La frontera lingüística en las provincias de Alicante y Murcia [Book].
Universidad de valencia, Facultad de Filosofía y Letras.
Sanchis Guarner, M. (1974). Estudi preliminar a l’edició facsímil de les Trobes en lahors de la Verge Maria: València 1974 [Book]. [s.n.].
Sanchis Guarner, M. (1974). Les trobes en lahors de la Verge Maria: (València, 1474) (M. Sanchis Guarner, Ed.; Ed. facs.) [Book]. [Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat].
Sanchis Guarner, M. (1975a). El Certamen poètic del 1474, motiu de les “Trobes de llaors de la Verge Maria”, primer llibre literari imprés a España [Book]. Societat Castellonenca de Cultura.
Sanchis Guarner, M. (1975b). Sobre la cartografía valenciana anterior al segle XIX [Book].
Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía y Letras.
Sanchis Guarner, M. (1976). Per a una caracterització valenciana (F. de B. Moll, Ed.; 1a ed.) [Book]. Eliseu Climent.
Sanchis Guarner, M. (1977a). Valencia: els seus gravadors i la gran aventura d’Ernest Furió (E. Furió, Ed.) [Book]. [s.n.].
Sanchis Guarner, M. (1977b). Valencia: els seus gravadors i la gran aventura d’Ernest Furió: [fullet de presentació] (E. Furió, Ed.) [Book]. [s.n.].
Sanchis Guarner, M. (1978a). El sector progressista de la Renaixença valenciana [Book].Universitat de València, Departament de Lingüística Valenciana.
Sanchis Guarner, M. (1978b). La processó valenciana del Corpus (B. Tarin i Juaneda, Ed.) [Book]. Vicent García.
Sanchis Guarner, M. (1979). Les Trobes en lahors de la Verge Maria (M. Sanchis Guarner, Ed.; [Ed. facs.]) [Book]. Vicent García.
Sanchis Guarner, M. (1980). Els inicis del teatre valencià modern : 1845-1874 [Book]. Institut de Filologia Valenciana.
Sanchis Guarner, M. (1981a). 10 años de actividades del ICE de la Universidad de Valencia (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book]. Universidad de Valencia, Instituto de Ciencias de la Educación.
Sanchis Guarner, M. (1981b). Els poetes romàntics de Mallorca (M. Sanchis Guarner, Ed.; 2a. ed.) [Book]. Moll.
Sanchis Guarner, M. (1982a). Els pobles valencians parlen els uns dels altres (1a ed.) [Book]. Eliseu Climent.
Sanchis Guarner, M. (1982b). Renaixença al País Valencià: estudi per generacions (2a ed.) [Book]. Eliseu Climent.
Sanchis Guarner, M. (1985). De la terra i la gent del país teu: crestomatia de prosistes valencians moderns (1900-1981) (A. Ferrando, Ed.) [Book]. Fundació Birlanga-Fuster.
Sanchis Guarner, M. (1987). Teatre i festa (A. Llorens, Ed.; 1a ed.) [Book]. Eliseu Climent.
Sanchis Guarner, M. (1992). Aproximació a la historia de la llengua catalana: creixença i esplendor (2a ed.) [Book]. Salvat.
Sanchis Guarner, M. (1997). La ciutat de València: síntesi d’historia i de geografia urbana (6a ed) [Book]. Direcció General de Promoció Cultural, Museus i Belles Arts [etc.].
Sanchis Guarner, M. (1999). La ciudad de València: síntesis de historia y de geografía urbana [Book]. Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència [etc.].
Sanchis Guarner, M. (2005). Lletres de resistència (1939-1981) (S. Cortés, Ed.) [Book]. Afers.
Sanchis Guarner, M., & Quirante, L. (1986). Teatre assumpcionista valencià (M. Sanchis Guarner & L. Quirante, Eds.) [Book]. Eliseu Climent.

RESTA D’OBRES ON VA PARTICIPAR (col·laboracions, articles, tesis, actes decongresos)

Albiñana, S., Alcàzar, J. del, Ardit, M., Baldó, E., Batllori, I., BelenguerCebrià, R. I., Burdiel, A., Burns, J., Ferrando, S., Fuster, P., GarcíaMartínez, M., RuizTorres, M., Tarradell, & Sanchis Guarner. (1965). Història del País Valencià (S. Albiñana, J. del Alcàzar, M. Ardit, M. Baldó,
M. Batllori, E. Belenguer Cebrià, I. Burdiel, R. I. Burns, A. Ferrando, J. Fuster, S. García Martínez, P. Ruiz Torres, M. Tarradell, & M. Sanchis Guarner, Eds.) [Book]. Edicions 62.
Alcover, A. M. (Antoni M. (1964). Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals ... (F. de B. Moll & M. Sanchis Guarner, Eds.). Moll.
Amo, J. (1973). L’oncle Canyís: estampes del vell Monòver (A. Martínez Ruiz & M. Sanchis Guarner, Eds.) [Book]. L’Estel.
Andrés Estellés, V. (1971). Llibre de meravelles: poemes (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book].L’Estel.
Arquiola Llopis, A. (1971). Análisis lingüístico-estadístico de la obra “Estudio sobre el amor” de Ortega y Gasset (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universidad de Valencia, Facultad de Filosofia y Letras, Sección de Filología Moderna.
Ayza Roca, A. (1980). El món mariner de Peníscola: estudi lexicogràfic i de cultura popular (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universidad de Valencia, Facultad de Filología.
Bataller Calderón, J. (1979). Els jocs dels xiquets al País Valencià (A. L. Morell & M. Sanchis Guarner, Eds.; 2a ed.) [Book]. Institut de Ciències de l’Educació.
Bejarano, D., & Sanchis Guarner, M. (1979). Jornadas de bilingüismo: Peñíscola, 1978 (D. Bejarano & M. Sanchis Guarner, Eds.) [Proceeding]. Instituto de Ciencias de la Educación.
Beneyto, M. (1967). La dona forta (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book]. Senent.
Blasco Barquero, E. J. (1981). El habla de la comarca Requena-Utiel: (resultado de las encuestas realizadas en Campo Arcis, Requena, y la Aldea de los Corrales, Utiel) (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universidad de Valencia, Facultad de Filología.
Bonet Vilar, M. A. (1976). Valencia en los libros de viajes franceses del siglo XIX (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía y Letras.
Cabrera González, M. R. (1977). El cultivo de la viña y la elaboración de la pasa en la comarca de La Marina: estudio lexicográfico y etnográfico (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book]. Caja de Ahorros Provincial de Alicante.
Casanova, E. (1981). El lèxic d’Antoni Canals: composició i estudi (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universitat de València, Facultat de Filologia.
Catalá Guitart, D. (1977). La mujer en la obra de François Villon (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía y Letras.
Civera, B. (1961). Una dona com una altra (J. Renau & M. Sanchis Guarner, Eds.) [Book]. Sicània. Coromines, J. (2006). Epistolari Joan Coromines i Manuel Sanchis Guarner (J. Ferrer, M. Pérez, J.
Pujadas i Marquès, & M. Sanchis Guarner, Eds.) [Book]. Fundació Pere Coromines.
Eiximenis, F. (1995). Regiment de la cosa pública (M. Sanchis Guarner, Ed.; Ed. facs. / amb u...) [Book]. [s.n.].
Escrivà Peiró, V. (1978). L’Espill de Jaume Roig, una novel·la burguesa de trencament (M. Sanchis Guarner & J. Talens, Eds.) [Dissertation]. Universitat de València, Departament de Lingüística Valenciana.
Ferrando, A. (1976). Los certámenes poéticos valencianos de los siglos XIV al XVII (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía y Letras.

Ferrando, A. (1980). Consciència idiomàtica i nacional dels valencians (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book]. Institut de Filologia Valenciana.
Ferrando, A., & Sanchis Guarner, M. (1992). Miscel·lània Sanchis Guarner (A. Ferrando & M. Sanchis Guarner, Eds.; 1a ed.) [Book]. Universitat de València, Departament de Filologia Catalana.
Ferrer Pastor, F. (1980). Diccionari de la rima (M. Sanchis Guarner, Ed.; 2a ed.). [s.n.]. Ferrer, V. (1973). Sermons de Quaresma (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book]. Albatros.
FerrerAlpera, J., & Sanchis Guarner, M. (1962). Poetes universitaris valencians, 1962 (J. Ferrer Alpera & M. Sanchis Guarner, Eds.) [Book]. L’Estel.
Fos, J. L. (1974). [Plec d’homenatge a Manuel Sanchis Guarner ...] (V. G. (Víctor G. Labrado, J. Roig, & M. Sanchis Guarner, Eds.) [Book]. [s.n.].
García Cárcel, R. (1975). Las germanías de Valencia (M. Sanchis Guarner, Ed.; [1a ed.]) [Book].Península.
Guirau Sichar, A. (1977). L’estat actual del subdialecte apitxat (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universitat de València, Facultat de Filosofia i Lletres.
Hernández Barreda, G. (1973). El nostre món de cada dia (G. Lahuerta & M. Sanchis Guarner, Eds.) [Book]. L’Estel.
Huguet Segarra, G. (1969). Els valencians de secà: estampes del Baix Maestrat (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book]. L’Estel.
Jaume I. (1978). Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim Rey en Iacme ... (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book]. Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics.
Llisterri Monfort, C. (1979). Visión de la juventud en la obra primera de Marcel Proust, Les plaisirs et les jours y Jean Santeuil (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universidad de Valencia, Facultad de Filología.
Martínez i Martínez, F. (1970). Coses típiques de la Marina, la meu comarca (M. Sanchis Guarner &C. Sánchez-Cutillas, Eds.) [Book]. L’Estel.
Melià, J. (1973). Estimem la nostra llengua (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book]. Gorg. Moyà Gilabert, L. (1953). Ocells i peixos (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book]. Barcino.
Nadal, E. G. (1972). El País Valencià i els altre : Peripècies i avatars d’una ètnia (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book]. L’Estel.
Nicolo, M.-T. (1970). Valence et sa langue: résultats d’une enquete socio-lingüistique: mémoire en vue de la maîtrise d’espagnol (M. Bensoussan, C. Launay, & M. Sanchis Guarner, Eds.) [Dissertation]. Université de Rennes.
Pascual i Tirado, J. (1974). De la meua garbera: estampes castellonenques (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book]. L’Estel.
Reglà, J. (1978). Aproximació a la història del País Valencià (M. Sanchis Guarner, Ed.; 4a ed.) [Book]. Eliseu Climent.
Rodil Alvarez, A. (1969). Estudio de la obra literaria del poeta Miguel Hernández (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universidad Literaria de Valencia, Facultad de Filosofía y Letras.
Rodil Alvarez, A. (1971). El habla poética de Miguel Hernández (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universidad Literaria de Valencia, Facultad de Filosofía y Letras.
Ros i Pardo, H. (1977). Pany i clau : gramàtica normativa de grau mitjà per a ús dels xics valencians (A. Llorens & M. Sanchis Guarner, Eds.) [Book]. Societat Castellonenca de Cultura.
Salas Martinelli, A.-P. (1981). El problema sociolingüístico de Tanger desde la perspectiva del francés y del castellano (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universidad de Valencia, Facultad de Filología.
Salvador, V., & Sanchis Guarner, M. (1985). “Tebeos” per a intel·lectuals: (25 anys d’assaig al País Valencià, 1960-1985) (V. Salvador & M. Sanchis Guarner, Eds.; 1a ed.) [Book]. Eliseu Climent.
Simbor i Roig, V. (1980). Els orígens de la renaixença valenciana (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book]. Institut de Filologia Valenciana.
Simbor i Roig, V. (1981). Carles Salvador i Gimeno, escriptor i gramàtic (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universitat de València, Facultat de Filologia.
Thede, M. (2011). La Albufera de Valencia: estudio del habla y la cultura popular (M. Sanchis Guarner, V.-F. García Perales, & H. Soennecken, Eds.; 1a ed.) [Dissertation]. Denes.
Usina Espert, E. (1974). El significado del sol en las obras de Camus: Noces, L’été y L’étranger (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía y Letras.
Valor, E. (1966). Curso de lengua valenciana (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Book]. Enric Valor. Valor, E. (1975). Obra literària completa (R. L. Ninyoles & M. Sanchis Guarner, Eds.) [Book].Gorg.
Ventura i Conejero, A., Ferrando, A., Sanchis Guarner, M., & Prats i Benavent, E. M. (2006). Lluís Alcanyís, 500 anys Xàtiva, ¿1440? - Valencia, 1506 (A. Ventura i Conejero, A. Ferrando, M. Sanchis Guarner, & E. M. Prats i Benavent, Eds.) [Book]. Ulleye.
Zaragoza Pérez, M. (1979). El arroz en Silla (Albufera): estudio lexicográfico y etnográfico (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universidad de Valencia, Facultad de Filología.
Zaragoza Pérez, M. (1981). El parlar de Silla: estudi de paraules i coses (M. Sanchis Guarner, Ed.) [Dissertation]. Universitat de València, Facultat de Filologia.
Zaragozà Pérez, Marina. (1982). El cultiu tradicional de l’arròs a Silla: (Albufera de València) (A. Ferrando & M. Sanchis Guarner, Eds.) [Dissertation]. Institut de Filologia Valenciana.

 

Licencia de Creative Commons
Este obra cuyo autor es Servei de Biblioteques i Documentació. Universitat de València está bajo una licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.